Zarząd Dróg Miejskich
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Dróg Miejskich > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności ZDM

Przedmiot działalności ZDM

  Drukuj
 

Do zadań ZDM należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji zarządu drogi na drogach publicznych, o których mowa w ust.1 oraz wykonywanie na tych drogach zadań zarządcy drogi określonych w ustawie i innych przepisach prawa, z wyłączeniem zadań przekazanych do realizacji innym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy i komórkom organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy,

2) realizacja zadań związanych z wprowadzeniem, funkcjonowaniem i utrzymaniem miejskiego systemu informacji na obszarze m. st. Warszawy,

3) realizacja zadań w zakresie poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych i drogach gminnych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego, w tym wykonywanie kontroli uiszczania opłat za parkowanie oraz pobieranie opłat dodatkowych,

4) uzgadnianie tras przejazdu po zarządzanych drogach pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

4a) inicjowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji systemu komunikacji rowerowej oraz tworzenie korzystnych warunków dla jego rozwoju,

4b) realizacja zadań związanych z wdrożeniem, zarządzaniem i eksploatacją systemów zorganizowanego, współdzielonego użytkowania pojazdów samochodowych (carsharing),

4c) realizacja zadań związanych z wdrożeniem, zarządzaniem i eksploatacją systemu Warszawski Rower Publiczny,

4d) utrzymanie, konserwacja i modernizacja oświetlenia na drogach krajowych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, wojewódzkich, powiatowych oraz utrzymanie i konserwacja oświetlenia na drogach gminnych,

5) prowadzenie racjonalnej gospodarki gruntów zabudowanych i niezabudowanych pozostających we władaniu ZDM oraz gospodarki pojazdami, maszynami i urządzeniami użytkowanymi przez ZDM,

6) wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego,

7) wykonywanie innych zadań powierzonych do realizacji przez Prezydenta m.st. Warszawy,

 

Zadania określone w ust. 2 pkt 1 obejmują w szczególności:

1)   wykonywanie obowiązków zarządcy dróg określonych w art. 20 ustawy nie przekazanych do realizacji innym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy i komórkom organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy,

2)   sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie drogowym dróg publicznych oraz gospodarowanie tymi gruntami w granicach określonych ustawą, a także gospodarowanie innymi nieruchomościami nabytymi na potrzeby zarządzania drogami,

3)   wykonywanie badań, analiz, opinii, ekspertyz oraz innych zadań związanych z organizacją ruchu na drogach publicznych w m.st. Warszawy.

 

Zadania określone w ust. 3 pkt 3 obejmują w szczególności:

1)    realizację zadań technicznych wynikających z zatwierdzonych projektów organizacji ruchu oraz innych decyzji lub zaleceń przekazanych przez organ zarządzający mchem, w szczególności umieszczanie i utrzymanie znaków drogowych, oświetlenia, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

2)    opiniowanie i opracowywanie projektów organizacji ruchu,

3)    wdrażanie lub przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji jednostkom zobowiązanym do ich wdrożenia,

4)    wykonywanie bieżącej i okresowej kontroli zgodności przekazanej do wdrożenia organizacji ruchu na drogach publicznych z zatwierdzonymi projektami,

5)   opiniowanie tras przewozu materiałów niebezpiecznych w zakresie określonym odrębnymi przepisami,

6)   opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów budowlanych obiektów i urządzeń lokalizowanych na terenach przyległych do pasa drogowego dróg publicznych, w zakresie należącym do kompetencji zarządcy drogi,

7)   prowadzenie pomiarów ruchu oraz zbiorów danych o ruchu i wypadkach drogowych,

8)   podejmowanie działań mających na celu podnoszenie stanu bezpieczeństwa na drogach publicznych na terenie m.st. Warszawy,

9)   wykonywanie innych zadań technicznych z zakresu zarządzania ruchem na drogach publicznych, powierzonych do realizacji przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.MNiemczak 07-07-2017
Aktualizujący Dziubiński Maciej 18-06-2019
Zatwierdzający Pieńkos Mikołaj 19-06-2019
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-06-2019
Liczba odwiedzin: 1874
Rejestr zmian